Skip to main content

Privacyverklaring

Sascha Fokker Loopbaanadvies, gevestigd aan de Anlosediep 12 te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

www.saschafokker.nl
Anlosediep 12, 8032 NG Zwolle, 06-27376968

Sascha Fokker is de Functionaris Gegevensbescherming van Sascha Fokker Loopbaanadvies, te bereiken via info@saschafokker.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sascha Fokker verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mail adres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sascha Fokker Loopbaanadvies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Ras
– Gezondheid

op basis van een pasfoto op je Curriculum Vitae.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sascha Fokker Loopbaanadvies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze werkmap
– Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten
– Sascha Fokker Loopbaanadvies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Sascha Fokker Loopbaanadvies neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sascha Fokker Loopbaanadvies) tussen zit. Sascha Fokker Loopbaanadvies gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:
StrengthsFinder om je top 5 sterke punten te ontdekken
Werkenergieanalyse voor inzicht in je energie- en stressbronnen
WordPress website – de etalage van het bedrijf.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sascha Fokker Loopbaanadvies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Personalia > gedurende het loopbaan- of outplacementtraject > om de dienstverlening te kunnen aanbieden en uitvoeren.

Bijzondere gegevens (ras, gezondheid) > gedurende het loopbaan- of outplacementtraject > om de dienstverlening te kunnen aanbieden en uitvoeren.

Betaalgegevens > 7 jaar > om aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst te kunnen voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sascha Fokker Loopbaanadvies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sascha Fokker Loopbaanadvies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je opvragen via info@saschafokker.nl. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of je recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@saschafokker.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met de nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Sascha Fokker Loopbaanadvies zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Sascha Fokker Loopbaanadvies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:/autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sascha Fokker Loopbaanadvies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@saschafokker.nl